Przepisy kominkowe

Przepisy dotyczące instalacji kominków są dość rygorystyczne, a określają je następujące dokumenty prawne: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz regulacje zawarte w Polskiej Normie, dotyczące wymagań technicznych i badań przy odbiorze przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, murowanych z cegły.

przepisy kominkowe

Możliwość instalacji kominka otwartego lub zamkniętego, opalanego drewnem ograniczono w wyżej wymienionych wskazaniach do  domów jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz w niskich budynkach wielorodzinnych (do 12 m wysokości lub posiadających maksymalnie 4 piętra nadziemne). Poziom pomieszczeń, w których może stanąć palenisko wskazano na nie niższy niż 30 m3, przy założeniu, że na 4 m3 przypada 1 kW mocy cieplnej, wydostającej się z kominka. Ponadto kominki muszą spełniać określone w powyższych regulacjach warunki dotyczące wentylacji oraz powinny posiadać wymagane przewody kominowe.

Przepisy te narzucają także gdzie może być usytuowany kominek oraz zmuszają do zachowania stosownych odległości pomiędzy kominkiem jako urządzeniem grzewczym a łatwopalnymi częściami konstrukcyjnymi, dekoracyjnymi i wnętrzarskimi znajdującymi się w pomieszczeniu.

Przywołane wyżej reguły prawne zwracają także uwagę na potrzebę, a jednocześnie obowiązek wykonania stosownych kontroli, przeglądów, konserwacji i badań dopuszczających kominki do użytku i zezwalających na dalsze użytkowanie. Należy do nich m.in. kontrola szczelności i przepustowości przewodu kominowego wykonane przez profesjonalną firmę kominiarską.